Amsterdamse Gymnastiek-Onderwijzers Vereniging - AGOV

 

 

 

 

Statuten AGOV

 

 

 

AGOV

Statuten

Art. 1 Naam

 

De naam van de vereniging is Amsterdamse Gymnastiek-Onderwijzersvereniging

(hierna afgekort : AGOV). Zij is de Amsterdamse afdeling van de Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (hierna afgekort : KVLO).

 

Art. 2 Doel

 

De AGOV heeft ten doel de behartiging van de belangen van:

-haar leden, met dien verstande, dat de belangen die betrekking hebben op de salaris- en rechtspositie worden behartigd door ter zake aangestelde deskundigen van de KVLO;

-de lichamelijke opvoeding in het algemeen en die der schoolgaanden en studerenden in het bijzonder.

 

Art. 3 Plaats van vestiging

 

De vereniging opgericht op achttien april achttienhonderd eenenzeventig (18 april 1871) is gevestigd te Amsterdam.

 

Art. 4 Middelen

 

De vereniging tracht haar doel te bereiken door alle moreel verantwoorde, tevens gewettigde middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

 

Art. 5 Leden

 

De vereniging bestaat uit gewone leden, student-leden, ondersteunende leden, ereleden en leden van verdienste.

 

Art. 6 Aanmelding leden

 

1    Lid van de AGOV kunnen met uitzondering van ondersteunende leden slechts personen zijn, die lid zijn van de KVLO.

2    Zij die lid willen worden dienen zich aan te melden bij het bureau van de KVLO.

3    De AGOV kan leden tot erelid of lid van verdienste benoemen.

4    Benoeming tot lid van de AGOV behoeft de toestemming van het Hoofdbestuur van de KVLO.

 

 

Art. 7 Beëindiging van het lidmaatschap

 

1    Het lidmaatschap eindigt door:

a.   schriftelijke opzegging door het lid bij het bureau van de KVLO.

Opzegging dient voor wat betreft gewone leden te geschieden vóór één december en voor wat betreft student-leden vóór één juli van een verenigingsjaar. De rechten en verplichtingen, voortvloeiend uit het gewone lidmaatschap, eindigen op eenendertig december, respectievelijk  eenendertig augustus van het jaar waarin de opzegging heeft plaatsgevonden;

b.   schriftelijke afzegging namens de KVLO krachtens Hoofdbestuursbesluit. Deze opzegging kan geschieden, wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap;

c.   ontzetting krachtens Hoofdbestuursbesluit, namens de KVLO schriftelijk kenbaar gemaakt.

Ontzetting kan geschieden, wanneer een lid handelt in strijd met de Statuten, reglementen of besluiten van de KVLO, of de KVLO op onredelijke wijze benadeelt;

d.   na overlijden van het lid.

2    In gevallen genoemd onder b en c kan de beslissing door het Hoofdbestuur worden overgelaten aan de Algemene Ledenvergadering van de KVLO.

3    In gevallen genoemd onder b en c dienen de financiële verplichtingen te worden voldaan tot aan de  datum van het beëindigen van het lidmaatschap.

4    In gevallen genoemd onder b en c eindigen de rechten en verplichtingen, verbonden aan het lidmaatschap, met ingang van de datum door het Hoofdbestuur dan wel de Algemene Vergadering van de KVLO vastgesteld.

5    In het geval genoemd onder d vervallen de financiële verplichtingen onmiddellijk.

 

Art. 8 Herstel van Lidmaatschap

 

Zij die krachtens het gestelde in Art. 7 als lid zijn afgevoerd, kunnen in hun rechten als lid worden hersteld op basis van de in de Statuten van de KVLO omschreven procedure.

 

Art. 9 Bestuurssamenstelling

 

Het bestuur bestaat tenminste uit 3 leden; voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur.

 

Art. 10 Verkiezing Bestuur

 

De leden van het Bestuur worden uit en door de leden gekozen. De voorzitter wordt als zodanig gekozen; de overige functionarissen verdelen onderling de verschillende bestuurstaken.

 

Art. 11 Taak van het Bestuur

 

Het Bestuur regelt de zaken van de vereniging overeenkomstig haar Statuten en haar Huishoudelijk Reglement en de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de KVLO, voor zover deze regels zijn aangegeven voor de Afdelingen. Het Bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten.

 

Art. 12 Stemrecht

 

Alleen gewone leden hebben recht op het uitbrengen van één stem.

 

Art. 13 Stemmingen

 

1     Bij verkiezingen van personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de ledenvergadering anders      beslist. Blanco stemmen tellen niet mee voor de uitslag. Hun  aantal wordt alleen bekend gemaakt.

2     Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, behoudens besluiten t.a.v. een benoeming van een niet-lid tot erelid en bij wijzigingen van de Statuten (Art.18).

3     Benoeming van een niet-lid tot erelid behoeft een meerderheid van twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen.

4     Bij enkele kandidaatstelling heeft er een stemming plaats. De betreffende kandidaat wordt alsdan geacht te zijn verkozen:

a.   Wanneer bij een stemming over personen geen volstrekte meerderheid wordt behaald, dan wordt een herstemming gehouden tussen de beide personen die de meeste stemmen hebben verenigd;

b.   wordt bij een stemming over personen door drie of meer personen een gelijk hoogst aantal stemmen behaald, dan zal tussen hen een herstemming plaats vinden;

c.    bij herstemming geldt, dat de persoon op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht is verkozen;

d.   behalen bij een herstemming twee of meer personen een gelijk hoogst aantal stemmen, dan beslist    het lot;

e.   de uitslag van een stemming en/of herstemming wordt ter vergadering bekend gemaakt.

5     Indien bij een stemming over een zaak de stemmen staken, dan wordt dit voorstel geacht te zijn              verworpen.

 

Art. 14 Vergaderingen

 

De vergaderingen worden onderscheiden in:

  1. Bestuursvergaderingen;
  2. Vergaderingen van het Dagelijks Bestuur;
  3. Algemene Ledenvergaderingen; deze kunnen een buitengewoon karakter dragen en zowel huishoudelijk als openbaar zijn;
  4. Bijzondere Ledenvergaderingen; hieronder vallen onder andere commissievergaderingen en vergaderingen door het Bestuur samengeroepen ter bespreking van bijzondere belangen.
  5. Jaarlijks worden tenminste twee Algemene Ledenvergaderingen gehouden, uitgeschreven door het Bestuur. Op de eerste jaarlijkse vergadering brengt het Bestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over het in het afgelopen jaar gevoerde bestuur.

        Op de laatste jaarlijkse vergadering wordt de begroting voor het komende jaar aan de orde gesteld en ter beoordeling aan de    leden voorgelegd.

 

Art. 15 Verenigingsjaar

 

Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.

 

Art. 16 Geldmiddelen

 

De geldmiddelen van de AGOV bestaan uit de contributies van haar gewone leden, de bijdragen van haar ondersteunende leden, subsidies, giften, toevallige baten en bijdragen uit de kas van de KVLO.

 

Art.17 Huishoudelijk Reglement

 

1     Alle zaken die niet in de Statuten zijn geregeld worden vastgesteld bij Huishoudelijk Reglement.

2     De inhoud van het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met:

        a.      de AGOV – Statuten;

        b.      de KVLO – Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de KVLO.

3     Statuten en Huishoudelijk Reglement van de AGOV behoeven de goedkeuring van het Hoofdbestuur      van de KVLO.

 

Art. 18 Wijzigingen

 

Wijziging van de Statuten kan alleen geschieden in een Algemene Ledenvergadering, nadat de leden tenminste 6 weken de gelegenheid hebben gehad van de voorstellen tot wijziging kennis te nemen.

Deze moeten met tenminste twee / derde (2/3e) van het aantal uitgebrachte stemmen zijn goedgekeurd.

De wijzigingen zijn pas van kracht, nadat goedkeuring van het Hoofdbestuur van de KVLO, de Koninklijke goedkeuring is verkregen.

 

 

 

Art. 19 Ontbinding

 

Ontbinding van de vereniging is, door haar karakter als Afdeling van de KVLO, slechts mogelijk bij de ontbinding van de KVLO.

Bij ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo vastgesteld.

 

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 15 mei 2014

Ten overstaan van notaris A.J. Kolhoff te Amstelveen verleden  op 13 oktober 2015.

 

Namens het Bestuur van de AGOV:

 

Drs. P.J.M. Snijders Blok,  voorzitter

M.F. Plemper van Balen,  secretaris

M. Merkelbag,  penningmeester

 

 

 

 

 


Sociale Netwerken