Amsterdamse Gymnastiek-Onderwijzers Vereniging - AGOV

 

 

 

 

Huishoudelijk reglement AGOV

AGOV

Huishoudelijk Reglement

 

Art. 1 Leden

 

1    Tot gewoon lid c.q. kandidaat-lid van de AGOV kunnen alleen  diegenen worden toegelaten, die door het hoofdbestuur van de KVLO als zodanig zijn ingedeeld.

2 a.     Leden c.q. student-leden werkzaam buiten het rayon van de AGOV hebben het recht te kiezen voor indeling bij de afdeling van het rayon waarin zij werkzaam zijn. Betrokkenen melden dit aan de AGOV-secretaris èn aan de KVLO-secretaris;

   b.      overschrijving naar een andere afdeling heeft pas rechtsgeldigheid, nadat de AGOV-secretaris hiervan bericht heeft ontvangen van de KVLO-ledenadministratie.

3    Een gewoon lid c.q. student-lid kan bij niet meer dan één afdeling worden ingedeeld.

4    Nieuwe leden, alsook nieuwe studentleden, ontvangen een exemplaar van de AGOV-statuten en het AGOV-Huishoudelijk Reglement of  worden verwezen naar de website.

 

Art. 2 Bestuur

 

1    Het Bestuur bestaat uit tenminste een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

2   Alleen gewone leden kunnen bestuurslid zijn.

 

Art. 3 Verkiezing bestuursleden

 

1    Elk jaar treden tenminste twee leden van het Bestuur af volgens een door de Algemene Ledenvergadering goed te keuren rooster. Deze leden zijn, met in achtneming van het gestelde in Art. 10 van de statuten, terstond herkiesbaar.

2    Ter vervulling van een vacature in het Bestuur wordt door het Bestuur een uit de gewone leden gekozen kandidaat gesteld.

3    Ieder lid heeft het recht tot aan het tijstip van de verkiezing een tegenkandidaat te stellen. Deze moet schriftelijk of mondeling in de Algemene Ledenvergadering zijn toestemming tot kandidaatstelling geven. In deze vergadering wordt, met in achtneming van het hieromtrent bepaalde in Art. 13 van de statuten, een kandidaat als bestuurslid verkozen.

4    Bij het ontstaan van tussentijdse vacatures oefenen de overige bestuursleden alle rechten en plichten uit, als ware het Bestuur voltallig.

 

Art. 4 Tussentijdse bestuursverkiezing

 

Bij een tussentijdse verkiezing wordt het nieuwgekozen bestuurslid geïnstalleerd voor de tijd dat het vervangen bestuurslid overeenkomstig het rooster nog zitting zou hebben.

 

Art. 5 Algemene Ledenvergaderingen

 

1    Overeenkomstig het gestelde in Art. 14c van de AGOV-statuten worden tenminste twee Algemene Ledenvergaderingen gehouden.

2  Het Bestuur roept indien mogelijk vóór een Algemene Ledenvergadering van de KVLO, een AGOV-ledenvergadering bijeen, ter bespreking van de agendapunten van eerstgenoemde ledenvergadering.

3    Voor een Algemene Ledenvergadering ontvangen de leden tenminste zeven dagen van tevoren een convocatie, met vermelding van plaats, tijdstip en agenda van de vergadering.

4a.      Tenminste tien gewone leden kunnen, indien zij een Algemene Ledenvergadering noodzakelijk achten, een met redenen omkleed verzoek ter zake indienen. Dit verzoek dient te zijn voorzien van de handtekening van alle indienende leden.

  b.       Het Bestuur is verplicht binnen zes weken na ontvangst van een verzoek deze ledenvergadering te beleggen.

 

Art. 6 Voorstellen Ledenvergaderingen

 

1    Voorstellen ter behandeling op een vergadering kunnen door de leden uiterlijk vier weken vóór deze vergadering schriftelijk bij de secretaris ingediend worden.

2    Voorstellen in de loop van een vergadering door één van de gewone leden ingediend, kunnen slechts in behandeling genomen worden, wanneer tenminste 5 gewone leden deze voorstellen steunen.

 

Art. 7 Aantal afgevaardigden

 

1    Het aantal afgevaardigden naar een Algemene Ledenvergadering van de KVLO bedraagt indien mogelijk het aantal, waarop de AGOV recht heeft, eventueel aangevuld met zoveel voor rekening van eigen kas komende afgevaardigden, als de Algemene Ledenvergadering gehoord het Bestuur, noodzakelijk oordeelt.

2    Beslissingen ten aanzien van de wenselijkheid van afvaardiging naar andere vergaderingen of gebeurtenissen, evenals de aanwijzing van de afgevaardigden en het vaststellen van hun aantal, worden door het Bestuur genomen.

 

Art. 8 Geloofsbrieven

 

De secretaris draagt er zorg voor, dat de geloofsbrieven tijdig ter bestemder plaatse aanwezig zijn.

 

Art. 9 Vergoedingen afgevaardigden

 

1    De vergoeding voor afgevaardigden voor reis- en verblijfskosten worden vastgesteld overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in het Huishoudelijk Reglement van de KVLO.

 

2    Afgevaardigden kunnen niet voor deze vergoeding in aanmerking komen, indien zij niet het gehele huishoudelijke en openbare gedeelte van een Algemene Ledenvergadering van de KVLO bijwonen, tenzij naar het oordeel van het Bestuur hiervoor geldige redenen zijn.

 

Art. 10 Kascommissie

 

In de laatste Algemene Ledenvergadering van het jaar wordt uit de gewone leden een kascommissie gekozen, bestaande uit drie personen. Deze commissie is belast met het nazien van de boeken en bescheiden van de penningmeester en het beoordelen van het financiële beheer. Over haar bevindingen dient zij zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval vóór de aanvang van de eerstvolgende ledenvergadering, een verslag in bij de secretaris. Twee van de leden van deze commissie zijn niet terstond herkiesbaar. Mits of indien de vergadering anders besluit.

 

Art. 11 Bestuursvergaderingen

 

1    Indien twee of meer bestuursleden een bestuursvergadering wensen, dient deze binnen acht dagen belegd te worden.

2    Een bestuursvergadering kan alleen doorgang vinden, indien de meerderheid van het Bestuur aanwezig is.

 

Art. 12 Geldmiddelen

 

1    De leden van de AGOV betalen een jaarlijkse bijdrage voor de kas, ter bestrijding van alle onkosten. De hoogte van de contributie wordt op een Algemene Ledenvergadering van de AGOV vastgesteld.

2    De afdelingscontributie wordt geïnd door de penningmeester van de KVLO, overeenkomstig het hieromtrent gestelde in het Huishoudelijk Reglement van de KVLO.

 

Art. 13 Vergoedingen

 

Leden, belast met een opdracht van het Bestuur of van de Algemene Ledenvergadering, ontvangen voor reis- en verblijfskosten een zelfde vergoeding als wordt berekend voor afgevaardigden naar een Algemene Ledenvergadering van de KVLO.

 

Art 14. Orgaan

 

Het Bestuur kan, eventueel met medewerking van de leden, een orgaan doen verschijnen. Dit orgaan wordt dan aan alle leden toegezonden.

 

Art. 15 Wijziging Huishoudelijk Reglement

 

Het Huishoudelijk Reglement kan slechts gewijzigd worden, indien een Algemene Ledenvergadering daartoe met tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen besluit.

 

Art. 16 Algemene voorzieningen

 

In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur. Deze beslissing blijft van kracht tot aan de eerstvolgende ledenvergadering.

 

 

15 mei 2014

 

De Amsterdamse Gymnastiek - Onderwijzers Vereniging is ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en fabrieken voor Amsterdam onder nummer 530979.

 

 

.


Sociale Netwerken